سود و تسهیلات بانک ملی ایران

طرح ویژه مسکن خانه دار شدن رویایی است که هر خانواده ای از ابتدای تشکیل بنیان اولیه برای تحقق آن برنامه ریزی می نماید. بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور که از عمق جامعه و بر اساس خواست یک ملت ایجاد شده با توجه به رسالت خود این بار با ارائه خدمت جدید

کد خبر : 1728
تاریخ انتشار : شنبه 27 مرداد 1397 - 16:52
سود و تسهیلات بانک ملی ایران
طرح ویژه مسکن

خانه دار شدن رویایی است که هر خانواده ای از ابتدای تشکیل بنیان اولیه برای تحقق آن برنامه ریزی می نماید. بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور که از عمق جامعه و بر اساس خواست یک ملت ایجاد شده با توجه به رسالت خود این بار با ارائه خدمت جدید خود تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن» در تحقق این رویا یاریگر شما خواهد بود. سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.

شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 3 طرح قابل ارائه می باشد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح سپرده نماید.

شرایط افتتاح حساب سپرده گواهی مسکن

شما می توانید بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح حساب نمایید:

  حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

 هر شخصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر شده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند این نوع حساب را با حداقل مبلغ 000ر50 ریال افتتاح نمایند.

  شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

 این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر 000ر50 ریال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد.

 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر 10 درصد می باشد .

 به منظور احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.

تعداد روزهای واقعی سال × 100 / نرخ × کمترین مانده روز = سود روزانه مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه

 نظر به اینکه کمترین مانده روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای علی الحساب اول هر ماه واریز می گردد.

  حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

 این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده ( 000ر100 ریال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد.

 مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می باشد.

 این نوع سپرده ها به پدر ، مادر و فرزندان قابل انتقال می باشند.

 در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذاری برای دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید،قابل تمدید می باشند.

  نرخ سود و نحوه محاسبه آن

 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله در حال حاضر 15 درصد می باشد که با نرخ علی الحساب به صورت علی الحساب محاسبه می گردد. سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.

 حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یک ماه می باشد.

 تعداد روزهای واقعی هر سال × 100 / (تعداد روزهای واقعی هرماه × نرخ × مبلغ سپرده ) = سود علی الحساب ماهانه

 لازم به ذکر است سود علی الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می شود اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن قبل از موعد ما به التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می شود.

 الصاق تمبر 000ر10 ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

  سپرده قرض الحسنه پس انداز 

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می نماید. به موجودی این حساب ها هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد لیکن صاحبان حسابها می توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه کشی این حساب ها بهره مند شوند.

  مدارک مورد نیاز

 ارائه اصل کارت شناسایی ملی، شناسنامه

 تکمیل مشخصات و ثبت امضا در حضور مسئول ذیربط

  شرایط و مقررات عمومی

 شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در هریک از واحدهای بانک ملی ایران به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز نماید (در حال حاضر حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 100000 ریال می باشد)

 اتباع خارجی دارنده  کارت آمایش معتبر می توانند افتتاح حساب نمایند.

 حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او(ولی ، وصی، قیم و یا وکیل) خواهد بود.

 اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

 اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند(بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حسب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری، با نظر ولی قهری و حضور طفل، مانده حساب قابل پرداخت است.

 مادر قانوناً می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سالگی تمام فقط با مادر است.

 برای صغار، ولی، وصی و قیم می توانند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و با 18 سال تمام،‌حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدرک مربوطه خواهد بود مگر در مورد حسابهای مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده ، برداشت امکان پذیر می باشد.

 اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

 چنانچه بازکننده حساب کم سواد باشد، مهر و اثر انگشت او جانشین امضاء خواهد بود. ارائه دو قطعه آخرین عکس و نمونه مهر اسم این قبیل اشخاص جهت الصاق به دفترچه و کارت الزامی است.

 چنانچه شخصی برای دیگری حساب قرض الحسنه پس انداز باز نمایدو هنگام افتتاح حساب، برداشت از موجودی آن را برای مدت معینی و با استفاده از آن را مقید به شروطی نماید (به اینگونه حسابها ، حساب مخصوص اطلاع می شود) موجودی آنها قبل از پایان موعد مقرر با حصور شرایط مربوطه قابل استفاده و برداشت نخواهد بود.

 در صورتیکه صاحب حساب بیش از یک شخص باشد (حساب مشترک) موجودی حساب به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از سوی صاحبان سهام تعیین می شود متعلق به صاحب حساب می باشد و آنان می توانند با مشخص نمودن نحوه برداشت در نمونه های مخصوص همین امر حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض نمایند . همچنین چنانچه هر یک از شرکا مجاز به برداشت 100 درصد موجودی حساب مشترک باشند ،‌بانک می تواند بنا به درخواست مشتریان برای هریک از آنها ملی کارت مجزا صادر نماید.

 در صورت فوت صاحب حساب ، وارث متوفی می تواند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث منوط به اینکه در گواهینامه مزبور شماره و مانده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متوفی ذکر گردیده باشد، موجودی را به قدرالسهم دریافت دارند.

شرایط شرکت در قرعه کشی و اعطای جوایز

 حداقل مبلغ 000ر500 ریال به مدت سه ماه متوالی (90 روز) در طول دوره مربوط به قرعه کشی در حساب مشتری حفظ شود.

 تکمیل موجودی در آخرین مهلت افتتاح حساب به مبلغ 000ر500 ریال برای مشتریانی که شرط بالا را دارا نمی باشند. بدیهی است مبلغ مزبور به مدت سه ماه متوالی (90 روز) می بایست در حساب مشتری حفظ شود.

 حساب در روز قرعه کشی مفتوح باشد.

بازدیدها: 4

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هاست