آیا واکسن در مقابل کرونای هندی بی‌اثر است؟
 دوباره نوع جدیدی از ویروس کرونا پیدا شده است که این بار منشأ آن کشور هند است. این نوع جدید جهش‌یافته ویروس کرونا بسیار خطرناک است، اما تا همین جا به نگرانی‌های زیادی دامن زده است که آیا با واکسن درمان خواهد شد؟
هاست