اگر کودک شما هم از آمپول ترس دارد حتما بخوانید!

راه حل عالی رفع ترس کودک از آمپول و واکسن آمپول زدن و واکسیناسیون ممکن است به محافظت از بچه ها در برابر بیماری های مختلف کمک کند، اما آنها مطمئنا صدمه می بینند ؛ جای تعجب نیست که بیشتر کودکان از آمپول می ترسند – و این به این معنی نیست که آنها باید همیشه آمپول

هاست