آندوسونوگرافی چیست و چه زمانی استفاده می شود؟
سونوگرافی آندوسکوپی (EUS) برای بدست آوردن تصاویر و اطلاعات مربوط به دستگاه گوارش و بافت و اندام های اطراف آن ، آندوسکوپی و سونوگرافی را ترکیب می کند. آندوسکوپی به روش قرار دادن یک لوله انعطاف پذیر طولانی از طریق دهان یا راست روده برای تجسم دستگاه گوارش گفته می شود.
هاست