چرا وقتی خوابیم ، صدایی نمی شنویم ؟

وضعیت شنوایی ما وقتی خواب هستیم ما می خوابیم و بعضی از اعضای بدنمان هم چنان بیدار هستند و فعالیت هایی انجام می دهند که ما خبر نداریم بنابراین هنگام خوابیدن ادراک ما از محیط به طور کامل کاهش نمی یابد بلکه تحت تاثیرات امواج خاص مغزی تغییر می کند. بدن در طول خواب تصمیم

چرا نمی تونیم خودمون رو قلقلک بدیم ؟
شاید شما هم قلقلک دادن خود را امتحان کرده اید اما هرگز نتوانستید خودتان را قلقلک دهید. قلقلک دادن توسط خود غیرممکن است و فقط باید توسط شخص دیگری انجام شود.
هاست