فدراسیون فوتبال؛ بهشت سرپرست‌ها!
در صورت تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال، این موضوع به ادامه نابه‌سامانی‌ها در فوتبال دامن خواهد زد و بلاتکلیفی بخش‌ها و کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال ادامه خواهد داشت.
هاست