بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها از بزرگراه شهید بروجردی

بازدید مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها از بزرگراه شهید بروجردی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان های شهرداری تهران، بر لزوم تسریع روند رفع معارضات ملکی و تأسیساتی در پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس پیمان عباسی

هاست