آغاز توزیع کارت‌های هدیه یک میلیون تومانی به دستفروشان طی دو روز آینده

آغاز توزیع کارت‌های هدیه یک میلیون تومانی به دستفروشان طی دو روز آینده عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ارائه کارت‌های هدیه یک میلیون تومانی به بیش از ۴ هزاردستفروش پایتخت طی دو روز آینده خبر داد. زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره موضوع ارائه کمک‌های معیشتی به دستفروشان پایتخت به دلیل

هاست