ایدز و زندان، تاوان عشق خیابانی

ایدز و زندان، تاوان عشق خیابانی خیلی پشیمانم دلم می خواهد زودتر از زندان آزاد شوم و اشتباهات گذشته را جبران کنم اگر هفت سال قبل به نصیحت های پدرم گوش می کردم امروز نه به ایدز مبتلا بودم و نه زندگی ام را پشت میله های زندان می گذراندم. این ها بخشی از اظهارات

هاست