تفسیر و معنی آیه ”و من یتوکل علی الله فهو حسبه“ در کتب و روایات

آیه وَ مَنْ یتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قسمتی از آیه سوم سوره طلاق و گنجی ناب در دل آیات قرآن است که در آن خداوند خطاب به بندگانش فرموده: هرکس بر خدا توکل نماید، خدا او را کفایت میکند و توکل کننده بر خدا کسی است که می‌داند خداوند عهده‌دار رزق و دیگر امور

هاست