تنبیه صحیح و مناسب نوجوان
تنبیه کردن نوجوانان به هر نحوی به هیچ وجه قابل قبول نیست، والدین باید از روش های صحیح و اصولی برای تنبیه نوجوانان استفاده کنند.
هاست