اعلام زمان جدید توافق وین توسط نماینده روسیه
اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با بیان اینکه مسائل باقی مانده در مذاکرات احیای برجام به مسکو ارتباطی ندارد، گفت: تعدادی از طرف های مذاکره در وین در حال حاضر هنوز سند نهایی توافق را تایید نکرده اند. احتمالاً فردا یا پس فردا بتوانند این کار را انجام دهند. دیگر، بحث چند روز است.
هاست