خارج کردن تیغ و تراشه از پوست با کمی عسل

آموزش کامل خارج کردن تیغ و تراشه چوب از پوست همه ما در زندگی روزمره تجربه فرو رفتن تکه ای شیشه، تیغ یا تراشه چوب در دست یا پای خود را داشته ایم که امتناع از درآوردن آن ها می تواند بسیار آزاردهنده باشد و در مواردی باعث درد نیز شود. تراشه ها قطعات کوچکی

هاست