کوئید ۲۰۱۹، محصولی که تاریخ تولید و انقضای مشخص دارد
کرونا، سلاح بیولوژیک در جنگ اقتصادی چین و آمریکا / هالیوود چطور بحران کرونا را پیش‌بینی کرده بود؟
دونالد ترامپ می‌گوید ویروس کرونا خودش از بین می‌رود. خیلی مطمئن، طوری که انگار شناختی خاص از این ویروس قاتل دارد. دلیل این اطمینان چیست؟
هاست