حمله شدید محمود خوردبین به استقلالی‌ها

حمله شدید محمود خوردبین به استقلالی‌ها قرمزها از حرف‌های بعضی از آبی‌ها شاکی هستند. محمود خوردبین سرپرست سابق قرمزها موضعگیری تندی علیه بعضی از استقلالی ها داشت. بعد از شکست قرمزها در فینال آسیا بعضی از آبی ها بحث اصالت این باشگاه را مطرح کردند. خوردبین هم واکنش تندی نسبت به این حرف ها نشان

هاست