کدام یک از حیوانات دریایی حلال گوشت هستند ؟

انسان برای ادامه زندگی مانند موجودات دیگر نیاز به تغذیه دارد. از ابتدایی ترین غذاهای انسان ها ، خوردن گیاهان و میوه ها و گوشت جانوران بوده است. در قرآن و روایات مختلف خداوند انسان را از خوردن برخی از چیزها برحذر داشته است . خوردن گوشت در طول تاریخ بشریت بوده است . با

هاست