‍ شهردار منطقه یک در همایش نقد و آسیب شناسی اجتماعی فرق:
دبیرخانه دائمی آسیب شناسی اجتماعی فرق در شهرداری منطقه یک تشکیل می شود / یک راه مقابله با جریان های انحرافی بیان ساده تعالیم دینی به نوجوانان و جوانان است
دبیرخانه دائمی آسیب شناسی اجتماعی فرق، با تشکیل کار ویژه فرهنگی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه، مراکز فرهنگی و مذهبی با هدف مقابله با جریانات انحرافی دینی در شهرداری منطقه یک تشکیل می شود.
هاست