درمان سرطان با سلول‌های خونی گرم
یکی از بزرگترین چالش‌های درمان سرطان، رساندن دارو به تومورهاست. بسیاری از داروهایی که در پتری دیش امیدوارکننده به‌ نظر می‌رسند در نهایت چون نمی‌توانند به تومور دست یابند، بدون ایجاد آسیب‌های جانبی زیادی، از بین می‌روند.
تاثیر زهر زنبور عسل بر سرطان پستان
نتایج یک مطالعه بر روی رده سلول‌های سرطان پستان نشان داد که زهر زنبورعسل اثرات ضد سرطانی دارد و با تحقیقات بیشتر می‌تواند به عنوان یک گزینه برای تولید داروهای ضد سرطانی استفاده شود.
هاست