دعا و اعمال ویژه روز پانزدهم رمضان
خواندن دعا در شب و روز ماه مبارک رمضان، یکی از اعمال مستحبی این ماه است که از اعمال سفارش شده روز پانزدهم، خواندن دعای روز پانزدهم ماه رمضان می باشد.
هاست