مینو محرز: رئیس جمهوری دستور تعطیلی تهران را صادر کرده اما استانداری موافقت نمی کند/ مگر همه ارگان ها زیر نظر ریاست جمهوری نیست؟
عضو ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت: نمی توانم بفهمم که چرا با تعطیلی تهران مخالفت می کنند. همیشه کشور هایی که در خصوص کرونا گوش به حرف مسئولین بهداشت خود نداده اند دچارعارضه شده اند که نمونه بزرگ آن آمریکا است.
وضعیت کرونا در کشور، هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده/ مجلس باید تعطیل باشد
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: وضعیت اپیدمی کرونا در ایران هیچ وقت به این وحشتناکی نبوده، هر گونه تجمعی باید لغو شد، لغو جلسه سران قوا تصمیم درستی بود و مجلس و بقیه ادارات هم باید یا تعطیل یا بسیار خلوت شوند.
هاست