رانندگی یعنی تصمیم‌گیری
اگر مقررات راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد، اگر همه به هرکجا که می‌خواستند، با هر سرعتی و بدون اطاعت از چراغ راهنمایی حرکت می‌کردند و یا اگر قانونی مانند رانندگی در سمت مشخص‌شده، نادیده گرفته می‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد؟ مقررات برای ترافیک ضروری است و مهم نیست که ازنظر شما، قوانین خوب، بد، منصفانه یا ناعادلانه هستند، این مقرارت وجود دارند و باید به آن‌ها احترام گذاشته شود.
هاست