عضو ارشد ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری:
شنبه اول ماه مبارک رمضان است
عضو ارشد ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه هلال ماه مبارک رمضان امشب دیده نشد، تاکید کرد ماه مبارک رمضان شنبه ششم اردیبهشت ماه است.
هاست