پیشنهاد روسیه برای برقراری تماس بین ایران و آمریکا
تا انتخابات آمریکا دو ماه فرصت باقی است. ترامپ نیاز به یک موفقیت بزرگ در سیاست خارجی دارد. از سوی دیگر تصور از بهبود شرایط در صورت پیروزی بایدن نیز در ایران رنگ می‌بازد. روسیه تماس مستقیم دو کشور را مطرح کرده است.
هاست