آیا واقعاً احضار ارواح ممکن است؟
روح کسی که در گذشته است، در عالم برزخ است. ممکن است از همان عالَم نسبت به امور این عالم اطلاع پیدا کند، ولی اینکه در یک اتاق حاضر شود و دیگران او را ببینند اینها احضار ارواح نیست.
گاندو؛ یک سریال درجه دو با کلی حواشیِ سیاسی
گاندو از حیث مسائل فنی ایرادهای پرشماری دارد و آشکارا یک سریال درجه دو است، اما خب بخت با سازندگان سریال همراه بوده که انقدر حواشی سیاسی زیاد است که کیفیت نازل آن خیلی به چشم نیامده.
هاست