سفره مردم با آمار ساختگی بزرگ‌تر نمی‌شود
محسن خسروی در انتخاب نوشت: صبحت کردن از اقتصاد و قوانین ثابتش، کمک می‌کند تا به درک همه‌گیرتری از آن‌چه که بر سر سفره‌هایمان می‌آید، برسیم و اثرات تصمیمات اقتصادی را بر زندگی‌مان بهتر درک کنیم.
هاست