درمان سرطان با سلول‌های خونی گرم
یکی از بزرگترین چالش‌های درمان سرطان، رساندن دارو به تومورهاست. بسیاری از داروهایی که در پتری دیش امیدوارکننده به‌ نظر می‌رسند در نهایت چون نمی‌توانند به تومور دست یابند، بدون ایجاد آسیب‌های جانبی زیادی، از بین می‌روند.
هاست