چالش روحانی با نهادهای غیرانتخابی

به گزارش میهن نوین به نقل از ایسنا ،دولت معتقد بود که پیوستن به FATF به بانک‌های ایرانی کمک می کند تا با بانک‌های جهانی همکاری کنند و رد کردن این لوایح خود تحریمی است. مخالفان معتقد بودند اگر این لوایح پذیرفته شود، آمریکا بر سازوکار مالی ایران نظارت پیدا خواهد کرد و دیگر ایران

هاست