نرگس آبیار و همسرش و سیمرغی که به امانت به‌خانه بردند

نرگس آبیار و همسرش و سیمرغی که به امانت به‌خانه بردند محمدحسین قاسمی، تهیه‌کننده «ابلق»، پس از دریافت سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، با اشاره به بروز اختلال در سامانه سمفا، تاکید کرد این جایزه را به امانت، تا زمان رفع ابهام در آرای مردمی، به خانه‌اش می‌برد. نرگس آبیار و محمدحسین قاسمی، زوج

هاست