پاسخ دفتر آیت الله سیستانی به شایعات فضای مجازی درخصوص روح الله زم

پاسخ دفتر آیت الله سیستانی به شایعات فضای مجازی درخصوص روح الله زم دفتر آیت الله سیستانی به شایعات فضای مجازی درخصوص روح الله زم پاسخ داد؛ زمینه دخالت مرجعیت در امر محاکمه و مجازات زم منتفی است. در پی نشر گسترده شایعاتی در فضای مجازی که روح الله زم با نامه ای که نام

هاست