محمود کلهری خبر داد:
اجرای ۱۴۵ پروژه توسعه محلی در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۵ تهران
محمود کلهری شهردار منطقه 5 مهمترین برنامه امسال در این منطقه را توجه ویژه به پروژه های توسعه محلی دانست و گفت: با نظر شورایاران و برای جلب رضایت شهروندان،اجرای 145 پروژه توسعه محلی در برنامه این منطقه برای سال 1400 قرار دارد.
هاست