شهردار منطقه 17 خبر داد:
مناسب سازی ۴۱ محل و معبر برای سهولت تردد توانیابان

شهردار منطقه ۱۷ خبر داد: مناسب سازی ۴۱ محل و معبر برای سهولت تردد توانیابان داود لطفی شهردار منطقه ۱۷ تهران با بیان اینکه شهرداری این منطقه اقدامات ویژه ای برای سهولت زندگی معلولین و توانیابان انجام داده گفت: اقدامات متنوعی برای مناسب سازی ۴۱ محل و معبر اصلی همچون بوستانها، ساختمان های اداری، پیاده

هاست