شکستن قولنج کمر و آنچه بد نیست بدانید

حقایق بسیار مهم درباره شکستن قولنج کمر و صدای آن با کشش و پیچاندن کمر برای شکستن قولنج، کپسول ها در اطراف لبه خارجی مهره ها، به ویژه در اطراف مفاصل فاست کش می یابند. این کشش باعث گاز دارشدن مایع سینوویال درون مفصلی و آزاد شدن برخی گازها مانند نیتروژن، اکسیژن و دی اکسید کربن می

هاست