توضیح علی کریمی درباره شایعات باورنکردنی اخیر
طی روزهای اخیر برخی منابع خبری مدعی شده بودند که علی کریمی تحت یک سناریوی پیچیده قرار داشته، در سناریوی مورد ادعا نام یکی از افراد شناخته شده هم آمده بود، این شایعات البته تایید نشده اما با این استوری تازه کریمی ظاهرا کلیت تحت تهدید بودن او تایید شده.
هاست