غذاهای محلی خوزستان با عطر و طعم جنوب

آشنایی با انواع غذاهای محلی و سنتی خوزستان ایران ما از اقوام زیادی تشکیل شده است که هر کدام از این اقوام برحسب موقعیت جغرافیایی غذا و فرهنگ تغذیه خاص خود را در تاریخ ثبت کرده اند. غذای هر قوم، آداب تهیه آن، طعم غالب، مواد تشکیل دهنده و حتی مناسبت طبخ غذا از مهمترین ویژگی هایی

هاست