مبارزه با فساد و مافیا در فضای پر از دود دخانیات
اگر ۱۸ آذر ۱۴۰۰، انتخاب محمد شیخان به‌عنوان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران فقط تهدیدی برای مافیای دخانیات کشور محسوب می‌شد امروز اما با حضورش در مجلس و ارائه گزارش مفصلی از وضعیت اسفناک و پر از دود دخانیات به کمیسیون اجتماعی، سیلی محکمی به آن‌ها زد.
هاست