نوروز سیاهی که در ایران فاجعه آفرید / ۱۰۱ سال پیش تیفوس مانند کرونا عمل کرد، چه بسا بدتر!

عید سیاه؛ این شاید واژه آشنایی برای ما باشد. واژه ای که به خصوص امسال و با ورود ویروس کرونا به کشورمان بسیار به کار برده می‌شود. اما نباید فراموش کرد که در تاریخ ما از این عیدهای سیاه بسیار بوده است. یک نمونه از تاریک‌ترین و وحشتناک‌ترین این نوروزها حدود ۱۰۰ سال پیش آمد

هاست