پیشنهاد طب سنتی به روزه داران
تغذیه مناسب در کنار روزه ماه رمضان، یکی از مهم ترین شاخصه های اصلی می باشد که از نظر طب سنتی می توانید مواد غذایی را بصورت هدفمند استفاده نمایید.
هاست