فکر می کنید از پس انجام هیچ کاری برنمیاید؟

ریشه احساس ناتوانی و درماندگی در انجام کارها زمانی که احساس می کنید نمی توانید هیچ کاری را درست انجام دهید، به طور کل امواج منفی به ذهن شما وارد می شود و در نتیجه نمی توانید دوباره به عقب برگردید و این افکار منفی را از سرتان بیرون کنید. آخرین باری که این احساس منفی را

هاست