ظریف سالم است
سخنگوی وزارت امور خارجه شایعه مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونای وزیر امور خارجه را تکذیب کرد.
هاست