شوهرم، من را در خانه مجردی دوستش پیدا کرد
پدرم معتقد بود دختر هنوز چشم و گوش بسته است باید ازدواج کند تا به سوی جنس مخالف گرایش پیدا نکند. با وجود این نمی دانم چگونه درگیر ماجرایی وحشتناک و زننده شدم که رسوایی بزرگ انتظارم را می کشد.
فرار دختر نوجوان در پی عشق خیابانی!
به خاطر این که به پسری غریبه علاقه مند شده ام، برادر بزرگم مرا در خانه حبس می کند و کتکم می زند، پدر و مادرم نیز از او حمایت می کنند و هیچ عکس العملی نشان نمی دهند.
سردی همسرم مرا به انحراف کشاند/ دخترمشهدی رفتار و پوشش زننده ای دارد

خیانت همواره از دور امری ترسناک و غیر معمول می نماید؛ به محض ارتکاب اولین معاشقه نامتعارف اما ناگاه به امری عادی و روزمره تبدیل خواهد شد. نقشه همسرم کاملا بی نقص بود، او به گونه ای برنامه های خود را پیش برد که با یک تیر ۲ نشان بزند اما من که از همه

هاست