مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران:
درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران: درخواست تزریق واکسن کرونا برای کارتن‌خواب‌های پایتخت مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ارسال نامه ای به ستاد کرونای تهران برای تزریق واکسن به کارتون‌خواب‌های پایتخت خبر داد. مالک حسینی با بیان این‌که نامه‌ای را برای زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا

هاست