روحانی توان همراه کردن جامعه با خود را ندارد – رئیس جمهور باید رویکرد اجتماعی انتخاب می کرد نه امنیتی

عباس آخوندی، وزیر راه دولت نخست روحانی با ایسنا گفتگویی داشته است که بخش هایی از آن در ادامه آمده است. مشکل از دولت نهم و دهم شروع می شود! – رئیس دولت نهم و دهم با برخی جریان ها در درون نهادهای قدرت توافق می کرد، تمام نهادهای مدنی را حذف می کرد و

هاست