رئیس دفتر شمقدری، مسئول ممیزی فیلم‌های سینمایی شد

رئیس دفتر شمقدری، مسئول ممیزی فیلم‌های سینمایی شد آخرین موضع گیری طباطبایی نژاد پیش از قطعیت عدم تمدید ماموریت و بازگشتش به صداوسیما، مخالف و مقاومت جدی با سلب اختیار از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه VOD و واگذاری این اختیار به سازمان صداوسیما بود؛ سازمانی که حال خود به آن

هاست