غذاهایی که میتوانند شما را مسموم کنند

بدترین مسمومیت ها با مصرف این غذاها مسمومیت غذایی زمانی رخ می دهد که فرد، غذایی که به باکتری های مضر انگلی، ویروسی یا سموم آلوده است را مصرف کند. مسمومیت غذایی که تحت عنوان بیماری ناشی از غذا نیز شناخته می شود، ممکن است باعث ایجاد طیف وسیعی از علائم و به طور معمول، گرفتگی شکم، اسهال، حالت

هاست