بزرگترین نقطه ضعف زنان و مردان را بشناسید

لازمه یک زندگی مشترک زیبا و بدون مشکل و دغدغه ، هنر رفتار با همسر است . اگر همه ما چه زن و چه مرد نقطه ضعف های یکدیگر را بدانیم وهیچ وقت آنان را مانند چماق برسر یکدیگر نکوبیم زندگی مشترکمان بدون مشکل طی می شود . در این بخش با نقاط ضعف خانم ها

هاست