نماینده مردم قزوین:
دانشمند جوان قزوینی موفق به کشف داروی ضدکرونا شده است

نماینده مردم قزوین: دانشمند جوان قزوینی موفق به کشف داروی ضدکرونا شده است نماینده مردم قروین در مجلس با بیان اینکه دانشمند جوان قزوینی موفق به کشف داروی ضدکرونایی شده که ۱۰۰ سال گذشته هم داروی ضدانگل بوده و سابقه دارویی دارد، گفت: چرا دارو دپو می شود و اجازه توزیع به آن داده نمی

هاست