تمرین دست برای پیانو ورزش و تناسب اندام گوناگون تمرینات ویژه تقویت دستها برای نوازندگان پیانو

زمانی که پیانو می نوازیم، چالاکی و چابکی دست ها و انگشت ها تاثیر بسیار مهمی در این مهارت دارد. برای افزایش انعطاف و قدرت در این قسمت، باید از تمرینات و کشش های دست هنگام نواختن استفاده کنید که با این کار یک قدم به حرفه ای شدن نزدیک می شوید.   روش اول:تمرین

هاست