فواید چرت زدن در طول روز
با توجه به ساعات طولانی و حجم کار روزانه، اعم از اجباری یا اختیاری بودن آن، حفظ میزان انرژی در تمام روز، کار آسانی نیست. چقدر خوب بود اگر ما مثل یک کامپیوتر بودیم که می‌توانستیم در وسط روز با فشار یک دگمه تجدید قوا کنیم، همه چیز را از نو شروع کنیم و بتوانیم به کارمان ادامه دهیم.
هاست