صحت چشم زخم در آیات و روایات

صحت چشم زخم در آیات و روایات برخی چشم ها از یک نیروی مغناطیسی خاصی برخوردارند که می تواند تاثیراتی داشته باشد. چشم زخم از نظر علمی هم ثابت شده است. برای دفع چشم زخم راهکارهای مختلفی وجود دارد. روش های دفع چشم زخم بسیاری از مردم معتقدند که در بعضی از چشم ها اثر مخصوصی

هاست