آیا کابینه پیشنهادی با شعارهای انتخاباتی رئیسی مطابقت دارد؟

آیا کابینه پیشنهادی با شعارهای انتخاباتی رئیسی مطابقت دارد؟ یک فعال سیاسی اصلاح طلب به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و رفاهی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور پرداخت. علی صوفی، در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: قبل از اینکه اصلاح‌طلبان بخواهند درباره این کابینه صحبت

هاست